การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ Bill Payment

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Student ID :
ใส่เลขประจำตัวนักเรียน เช่น 01234 แล้วกดปุ่ม Login

***ระดับชั้นต่อไปนี้ไม่ต้องเข้าระบบ***

ปฐมวัยปีที่ 1
Kindergarten 1
ประถมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4
Grade 1
Grade 7
Grade 10